Sherbimi Ligjor Falas Tirane

AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR FALAS TIRANE (TIRANA LEGAL AID SOCIETY – TLAS) NE VITE 1999 - 2013

I. HYRJE

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) e ka filluar veprimtarinë e tij në Janar të vitit 1999 si program i CAFOD Albania, deri në 18 Dhjetor 2006, datë kur TLAS u regjistrua si organizatë jo fitimprurëse e pavarur në formën e Qendrës.

TLAS, si një strukturë modeste por me një vizion dhe mision të rëndësishëm, së bashku me aktorë të tjerë qeveritarë dhe jo qeveritarë është përpjekur dhe do të vazhdojë të përpiqet të krijojë një realitet tjetër në funksion të zhvillimeve të mëtejshme pozitive në Shqipëri.

Vlerat e TLAS: Prurja e ndryshimeve të reja nëpërmjet besimit, respektit, shërbimit dhe bashkëpunimit me të tjerët.

Vizioni i TLAS: Ndërtimi i një sistemi ligjor falas të ri dhe bashkëpunues që i përgjigjet nevojave të personave me të ardhura të pamjaftueshme.

Misioni i TLAS: Përmbushja e nevojave sociale dhe ligjore të njerëzve në nevojë: edukimi dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare për shtetin ligjor dhe të drejtat e njeriut; nxitja e përmirësimeve në legjislacionin shqiptar; përparimi i komunitetit dhe forcimi i demokracisë në Shqipëri.

Objektivat e TLAS: 

Te Rejat e Fundit

a. “Shërbimi Ligjor Falas Tiranë” është angazhuar plotësisht në hartimin e ligjit “ Për Ndihmën     Juridike” në Shqipëri me ekspertët ligjorë më të mirë të fushës të së drejtës. Po ashtu ka përfunduar puna e grupit të ekspertëve për draftimin e amendamenteve të ligjit “ Për ndihmën ekonomike dhe shoqërore”, draft të cilin do ta gjeni në rubrikën Aktivitete/Nisma Ligjore.

b. Gjatë vitit 2009-2010 grupi i ekspertëve të TLAS në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile po organizon trainimin e punonjësve të gjendjes civile në të gjithë vendin për zbatimin e ndryshimeve në legjislacionin “Për Gjendjen Civile”

 

c. Gjatë viteve 2009,2010 TLAS në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve po trajton raste civile të dhunimit të të drejtave të individëve në institucionet e paraburgimit si dhe raste të individëve që përfitojnë nga dënimet alternative.

Marreveshje midis TLAS dhe Ministrise se Puneve te Jashtme per regjistrimin e femijeve te lindur jashte vendit , Tirane me 16.12.2011.