Projekte

Tirana Legal Aid Society po implementon projektin “Promovimi I fuqizimit ligjor për qytetarët Shqiptarë” me mbështetjen e “European Citizen Action Service” dhe partner Fondacioni per Shoqërinë e Hapur, Shqipëri. Projekti ka qëllim të krijojë një model për të siguruar shërbime ligjore falas për qytetarët me të ardhura të ulëta, dhe të advokojë për rritjen e ndërgjegjësimit për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit ligjor në Shqipëri. 

Titulli i projektit: Promovimi i fuqizimit ligjor për qytetarët Shqiptarë.

Kohëzgjatja: 18 Nëntor 2015- 17 Nëntor 2016

Financuar: European Citizen Action Service 

Titulli i projektit: “Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të të akuzuarve në BiH, Serbi, Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri.” 

Përshkrim i projektit

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republika Serpska (Bosnjë dhe Hercegovinë) në partneritet me “The Network of the Committees for Human Rights” në Serbi, “Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia” në Maqedoni, “Tirana Legal Aid Society TLAS” në Shqipëri dhe “Center for Legal Aid and Regional Development” në Kosovë, po implementojnë zbatimin e projektit "Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të të akuzuarve". Projekti kryesisht targeton avokatët të cilët caktohen si mbrojtës kryesisht të të akuzuarve përpara gjykatave, si dhe organizatat e shoqërisë civile nga të pesë vendet, që janë aktive në fushën e reformave në drejtësi dhe të sundimit të ligjit. Përveç partnerëve të mësipërm, në këtë projekt marrin pjesë “Policy Center”e Serbisë dhe zyra e avokatisë “Tojic” si përfaqësuese e Dhomës së Avokatëve në Republika Serpska. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e sistemit të mbrojtjes ligjore të të akuzuarve në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, përmes një sistemi transparent caktimi, pagese dhe kompetence të avokatëve që caktohen kryesisht. Projekti është financuar nga USAID-i përmes programit të Rjetit Rajonal Ballkanik të Sundimit të Ligjit zbatuar nga Dhoma Amerikane e Avokatisë në Iniciativën për Sundimin e Ligjit, për një periudhë prej 12 muajsh.

Titulli i projektit: Në kuadrin e programit “Asnjë fëmijë në Europë nuk duhet të jetë pa shtetësi”

Fondi i miratuar: 2,800 GBP (528,920 ALL)

Kohezgjatja: 6 muaj, Shkurt 10, 2015 – Gusht 31, 2015

Zbatues: Sherbimi Ligjor Falas Tirane, TLAS

Financuar: European Network on Statelessness

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS

Projekti: “Të advokojmë për Regjistrimin e Fëmijëve” 

Kohezgjatja: 12 muaj, 22 Korrik 2014 – 22 Korrik 2015

Fondi i miratuar: 5,487,000 ALL

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS

Projekti:“ Të advokojmë për Regjistrimin e Fëmijëve” 

Kohezgjatja: 12 muaj, 22 Korrik 2014 – 22 Korrik 2015

Fondi i miratuar: 5,487,000 ALL

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS

Projekti: “Te mbështesim aksesin në shërbimet ligjore dhe sociale të grupeve vulnerabël” 

Kohezgjatja: 11 muaj, 1 Korrik 2014 – 25 Maj 2015

Fondi i miratuar: 3,035,000 ALL

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS

Titulli i Projektit: Në kuadrin e programit “Avokatia në Interesin Publik” Fondacioni Shoqëria e Hapur Për Shqipërinë  financon “ Raste Strategjike te TLAS”

Kohezgjatja e projektit: 8 muaj1 Dhjetor 2014 – 1 Shtator 2015

Fondi i miratuar: 9960 USD                           

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS

Projeti:  Te forcojme rolin aktiv të qytetarëve Romë në Shkodër” 

Kohezgjatja: 10 muaj, 1 Nëntor 2014 – 31 Gusht 2015

Fondi i miratuar: 15,200 Euro

Australian Embassy Rome ( logon te lutem gjeje te linku qe te kam derguar) www.dfat.gov.au/dept/logos/index.html

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS

Projekti: “ Të Fuqizojmë grate/ kryefamiljare për një përfshirje sociale më të mirë”  

Kohezgjatja: 6 muaj, 12 Dhjetor 2014 – 12 Qershor 2015

Fondi i miratuar: 10,000 Euro

Titulli i projektit: “Mbrotja e të drejtave të fëmijeve nëpërmjet zgjidhjes së problemeve të tyre ligjore” 

Shuma e grantit: 3,561,500 ALL

Kohezgjatja: Korrik 2013 - Shkurt 2014

Zbatues: Sherbimi Ligjor Falas Tirane, TLAS

Financuar: UNICEF

SYNIMET DHE OBJEKTIVAT

Synimi i Projektit: 
Rritja e përfshirjes shoqërore përmes zgjidhjen e nevojave ligjore të familjeve të rrezikuara sidomos nga komuniteti Rom.

Objektivat:

  1. Ofrimi i shërbimeve ligjore për 40 rastet e regjistrimeve civile përmes procedurave gjyqësore dhe administrative
  2. Zhvillimi i 6 seminareve trajnuese me institucionet shendetesore në Tiranë, Kavajë, Elbasan, Peqin, Fier, Berat
  3. Rritja e Ndergjegjesimit së individëve vulnerabël, veçanërisht të anëtarëve të komunitetit rom, dhe aktorëve të tjerë.

Programi: "Bota e Ndryshimit" 

Shuma e grantit: 1,360,000 ALL

Kohezgjatja: Shtator 2013 - Gusht 2014

Zbatues: Sherbimi Ligjor Falas Tirane, TLAS

Financuar: Fondacioni VODAFONE ALBANIA

Titulli i projektit: “Rritja e aksesit ne sherbimet ligjore dhe sociale te femijeve ne nevoje” 

Shuma e grantit: 6,320,434 ALL

Kohezgjatja: Qershor 2012 - Mars 2013

Zbatues: Sherbimi Ligjor Falas Tirane, TLAS

Financuar: UNICEF

SYNIMET DHE OBJEKTIVAT

Synimi i Projektit: 
Rritjen dhe permiresimin e aksesit drejt te drejtave civile dhe regjistrimet civile per komunitetet vulnerable nepermjet sherbimeve ligjore dhe paraligjore. 
Projekti do te implementohet pergjate 12 muajve.

Objektivat:

  1. Dhenia e sherbimeve ligjore per 100 raste regjistrimesh civile dhe ceshtjes familjare nepermjet gjykates dhe procedurave administrative per familjet vulnerable dhe femijet e tyre.
  2. Zhvillimi I 12 seminareve trajnimi me 300 punonjes se zyrave te gjendjeve civile dhe institucioneve shendetesore ne Tirane, Kavaje, Sarande dhe Delvine, Elbasan dhe Peqin, Fier dhe Mallakaster, Diber dhe Bulqize, Mat, Lezhe, Kurbin dhe Mirdite, Kukes dhe Tropoje, Puke dhe Has.
  3. Rritjen e informimit te individeve vulnerable, sidomos anetareve te komunitetit Rom, nepermjet 12 aktiviteteve Street Law dhe publikimeve ligjore TLAS.
  4. Realizimi I nje raporti studimor mbi Ligjin per Taksat (Tarifat) dhe Shpenzimet Gjyqesore.

Titulli i projektit: “Ndihme Humanitare per 52 Roma individuals , te debuar nga vendbanimi i tyre ne Stacionin e Trenit” 

Shuma e grantit: 1,025,000 ALL

Kohezgjatja: Mars – Korrik, 2012

Zbatues: Sherbimi Ligjor Falas Tirane, TLAS dhe Qendra Komunitare Romani Baxt 

Financuar: Fondacioni Vodafon Albania

SYNIMET DHE OBJEKTIVAT

Gjate Janar 2012 , 8 familje Rome te perbera nga 52 pjestare u abuzuan dhe diskriminuan per te dyten here rradhazi duke i larguar me force nga vendbanimi i tyre ne zonen e Stacionit te Trenit. Ata ngelen ne mes te kater rrugeve pa asnje burim jetese dhe te ardhurash per te mbajtur femijet e tyre. Numri i familjeve Rome qe kane nevoje per zgjidhje urgjente eshte shume me i madh se sa grupi i targetuar prej 52 individesh, por vecoria e ketij grupi qendron ne faktin qe keto familje kane okupuar dhe jane strehuar ne ambjentet e institucionit te Avokatit te Popullit. Bazuar ne Marreveshjet e Mirekuptimit qe Avokati i Popullit ka nenshkruar me TLAS dhe Organizatat Rome, u paraqit projekti i emergjences prane Fondacionit Vodafone Albania dhe u miratua prej tij. Disa Nga nevojat qe mbeshteti projekti jane : furnizimi me ushqime, materiale higjenike, veshmbathje, ilace dhe vizita mjeksore, batanije, si edhe nje sere sherbimesh ligjore si regjistrimet e femijeve, martesat, vecime familjare, regjistrime te lejeve te banimit, aplikime te ndryshme per ceshtje administrative, etj.

Titulli i projektit: “Te rrisim aksesin ne drejtesi per te drejtat ligjore dhe sociale te grupeve vulnerable” 

Shuma e grantit: 2,750 752 ALL

Kohezgjatja: Prill 2011- Prill 2012

Zbatues: Sherbimi Ligjor Falas Tirane, TLAS

Financuar: Fondacioni Vodafon Albania

SYNIMET DHE OBJEKTIVAT

Synimi i Projektit: 
Eshte permiresimi i aksesit ne drejtesi per te mundesuar realizimin e te drejtave ligjore por dhe ato sociale te individeve vulnerabel te komuniteteve te tyre, per te aftesuar ata si te kerkojne dhe perfitojne te drejtat qe u takojne me synimin final reduktimin e nivelit te varferise.

Qellimi kryesor: 
“Respektimi i te drejtave te njeriut ne Shqiperi permes forcimit te aksesit ne Drejtesi dhe mosdiskriminit te grupeve te magjinalizuara dhe ato vulnerable”

Objektivat:

  1. Ofrimi i sherbimeve ligjore per 85 raste permes perfaqesimit ne gjykate dhe ne strukturat administrative. Si rezultat, individet ne nevoje do te perdorin sistemin ligjor dhe perfitojne ndihmen juridike falas, perfaqesimin ne gjykate si dhe marrin informacionin ligjor te nevojshem .
  2. Ndergjegjesim i grupeve vulnerable, vecanerisht nga komuniteti Rome, permes 12 aktivitete Street Law ne zonat e targetuara., takimet ne komunitet, shperndarje publikimesh, etj. 

Gjatë 2012 TLAS ka zbatuar projektet e mëposhtme:

Titulli i Projektit Donatorë Shuma Kohëzgjatja Kontakt
Të fuqizojmë aksesin në drejtësi dhe shërbimet sociale të komuniteteve vulnerabël në Tiranë,Vlorë,Shkodër, Korçë Fondacioni Vodafone Albania 2, 750 .752 ALL 01.04.2011 -  31.03.2012 Z. Albi Greva
+ 04 2283072
albigreva@vodafone.com
Rritja e aksesit në shërbimet ligjore dhe sociale të fëmijëve në nevojë UNICEF 6,320,434 ALL 01.06.2012 - 15.03.2013 Znj.MirlindaBushati
+ 355 692056827
mbushati@unicef.org
Fuqizimi i komuniteteve vulnerabël lokale në Shqipëri UNDP 6,053,500 ALL 15.07.2011 – 15.07.2012 Z.Bujar Taho
+ 355 692082245
Bujar.Taho@undp.org
Mbështetje Falas për 52 individë romë të zbuar nga banesat (barraka dhe çadra ku jetonin) Fondacioni Vodafone Albania 1,025,000 ALL 15.03.2012 - 15.07.2012 Z. Albi Greva
+ 04 2283072
albigreva@vodafone.com
Ti përgjigjemi nevojave ligjore dhe sociale të individëve që jetojë në varfëri ekstreme CRD 55,600 Euro 01.03.2012 - 31.12.2012 Znj.VasilikaLaci
Tel 0684041869
Vasilika.laci@civilrightsdefenders.org
Përmirësimi i sistemit të ndihmës ligjore në Shqipëri CRD 16,500 Euro 01.03.2012 - 31.12.2012 Znj.VasilikaLaci
Tel 0684041869
Vasilika.laci@civilrightsdefenders.org