Botimet e Revistave sipas viteve

Revista me nr. 1 viti 2016

Revista me nr. 1 viti 2015

Revista nr. 1 i vitit 2014

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 1 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga CIVIL RIGHTS DEFENDERS.

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 1 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga UNDP

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 2 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga CIVIL RIGHTS DEFENDERS.

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 3 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga UNICEF.

Numri 1, 2011 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2010; Seminarin Kombëtar me temë “Shoqëria Shqiptare – Sfidat e Mosdiskriminimit” në ambjentet e Hotel Tirana Internacional.Synimi i te cilit ishte sensibilizimi i organeve vendimmarrëse dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare për zbatimin efektiv të çdo lloj legjislacioni që ndihmon anti - diskriminimin e individëve vulnerabël dhe shtresave të varfra në përgjithësi; Pensionet e Pleqerise, procedura per aplikimet,ankimet administrative dhe gjykimet ; Divorci dhe pasojat qe rrjedhin prej tij; histori të vërteta.

Numri 2, 2011 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2011; 12 Seminare të zhvilluara në Elbasan, Lezhë, Kavajë, Fier, Peshkopi, Kukës, Tropojë, Krujë, Sarandë e Tiranë, që mbyllën ciklin e Seminareve në të gjithë vendin me punonjësit e zyrave të gjendjeve civile të Republikës së Shqipërisë me synim “Njohja dhe trajnimi i punonjësve të gjendjes civile me përmirësimet e bëra ligjit të gjendjes civile si dhe sqarimin e problematikave të hasura nga këta të fundit gjatë punës së tyre". Artikuj në lidhje me instruktimin dhe procedurën Për Regjistrimin e Fëmijëve të lindur dhe të paregjistruar, fëmijët e lindur ne maternitet, në kushte shtëpie, fëmijët e braktisur e ata të lindur jashtë shtetit; Parimi i Interesit më të lartë të fëmijës në të drejtën familjare; Ankimet kundër vendimeve të komisionit të caktimit të aftësisë për punë (pensionet e invaliditetit);histori të vërteta.

Numri 3, 2011 -  "Zhvillimi i inisiatives se Ohrit per funksionimin e ndihmes juridike falas ne rajon." (Durres: 11,12 Tetor 2011)

Numri 1, 2010 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2010; Kontributi i TLAS per trajnimin e punonjesve te zyrave te gjendjes civile, rekomandimet e studimit te legjislacionit “Per ndihmen ekonomike dhe shoqerore”, histori te verteta te rasteve te suksesshme te trajtuara nga avokatet e TLAS

Numri 2, 2010 përmban artikuj mbi lancimin e projektit te financuar nga Komisionit Europian per rritjen e aksesit ne drejtesi te grupeve ne nevoje, per rolin e TLAS ne zbatimin e denimeve alternative ne institucionet e vuajtjes se denimeve penale ne Shqiperi ; histori të vërteta

Numri 3, 2010 

Numri 1, 2009 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2008; deklaratën e rrjetit të OJF-ve për Mbrojtjen e të Drejtave të Pakicave; pavlefshmërinë e aktit administrative; martesa dhe kriteret për lidhjen e saj; procesi i drejtë sipas Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut; histori të vërteta.

Numri 2, 2009 përmban artikuj për raportin e monitorimit për zbatimin e ligjit për Gjendjen Civile; trajtimi me strehim i të pastrehëve; histori të vërteta

Numri 3, 2009 përmban artikuj për përdorimin e fondeve të FOndacionit Vodafone Albania në ndihmë të të varfërve; TLAS në procesin e ndryshimit të legjislacionit të ndihmës ekonomike; të drejtat e të paraburgosurve dhe mbrojtja ne tyre në gjykatë; zgjidhja e marteës në rastet e ndërprerjes së bashkëjetesës; histori të vërtetat, etj.

Numri 1, 2008 përmban projekt-ligjin “Për Ndihmën Juridike”; të drejtën për informim të individëve; rëndësinë e regjistrimit të fëmijëve në gjendjen civile; kujdestaria e posaçme mbi fëmijët; vërtetimi i faktit të viteve të punës për efekt pensioni, etj.

Numri 2, 2008 përmban artikuj mbi ndërhyrjen e TLAS në ndihmë të viktimave të tragjedisë së Gërdecit; raporti i monitorimit mbi nivelin e kënaqësisë së publikut për shërbimet e ofruara nga gjykatat; dokumentacioni dhe procedurat për përfitimin e statusit të të pastrehit; padia civile në procesin penal; detyrimi ushqimor për fëmijët e lindur jashtë martese; si dhe disa histori të vërteta.

Numri 3, 2008 përmban artikuj mbi 10 vjetorin e Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare; aktin administrativ dhe vecoritë e tij;
Programet e qeverisë Shqiptare në luftën kundër varfërisë;të dhënat e gjendjes civile dhe kur mund të ndryshohen ato; përvoja e trainimit në Institutin Benchmark, San Francisco, Kaliforni si dhe histori
të vërteta