Raportet vjetore të organizatës sipas viteve

AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR FALAS TIRANE

(TIRANA LEGAL AID SOCIETY), TLAS,  2020

Shqipëria si të gjitha vendet evropiane është prekur në mënyrë domethësëse nga kriza e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, e cila ka përkeqësuar pabarazitë për komunitetet më të margjinalizuara. Gama e çështjeve me të cilat këto komunite janë përballur fillon nga aksesi në shërbimet e domosdoshme shëndetësore dhe sociale deri në korrigjimin e shkeljeve të të drejtave të shkaktuara gjatë zbatimit të masave të qeverisë për të ndaluar përhapjen e virusit. Prandaj projekti do të synojë të fuqizojë personat në nevojë për të kuptuar dhe përdorur ligjin dhe realizuar të drejtat më themelore përmes sistemit të drejtësisë..

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS, gjate vitit 2018, ka qënë dhe vazhdon të jetë një ndër aktorët aktiv në procesin e përmirësimit të sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Dihet tashmë që Reforma ne Drejtësi ka hyrë në pjesën më të vështirë dhe të rëndësishme si edhe është shoqëruar me ndryshime pozitive dhe negative, me impakt të drejtpërdrejtë në funksionimin apo mos funksionimin e sistemit gjyqësor dhe atij të drejtësisë
në përgjithësi. Ndihet që besimi i qytetarëve për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe performancën e aktorëve te tij institucionalë po shoqërohet me një
ndjenjë optimizmi. Megjithatë duhet theksuar që edhe gjatë 2018 mosfunksionimi i zbatimit të ligjit të ndihmës juridike ka cënuar dhe ndikuar në aksesin në drejtësi të qytetarëve. Prandaj dhe shërbimet ligjore falas të ofruara nga organizata të specializuara për këtë qëllim, mbeten pjesë shumë e rëndësishme e këtij sistemi, sepse janë ato që plotësojnë boshllëkun e pambuluar nga ndihma juridike shtetërore dhe që garantojnë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individëve në nevojë.

AKTIVITETI I SHERBIMIT LIGJOR FALAS TIRANE, 2016 (TIRANA LEGAL AID SOCIETY), TLAS, 2016

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, TLAS, gjate vitit 2016, ka qënë dhe vazhdon të jetë një ndër aktorët aktiv në procesin e përmirësimit të sistemit të drejtësisë në vendin tonë.

Dihet tashmë që ky sistem është nga më të kritikuarit për mos mirëfunksionimin e tij, dhe viti 2016 ishte vendimtar për realizimin e reformës në drejtësi. Perceptimi dhe besimi i qytetarëve për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe performancës së aktorëve të tij institucionalë ka qënë dhe është në nivele të pakënaqshme...

Revista me nr. 1 viti 2016

Revista me nr. 1 viti 2015

Revista nr. 1 i vitit 2014

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 1 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga CIVIL RIGHTS DEFENDERS.

Gazeta TLAS, Botim i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë Nr. 1 / 2012. Botimi i këtij materjali është mbështetur financiarisht nga UNDP

Numri 1, 2011 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2010; Seminarin Kombëtar me temë “Shoqëria Shqiptare – Sfidat e Mosdiskriminimit” në ambjentet e Hotel Tirana Internacional.Synimi i te cilit ishte sensibilizimi i organeve vendimmarrëse dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare për zbatimin efektiv të çdo lloj legjislacioni që ndihmon anti - diskriminimin e individëve vulnerabël dhe shtresave të varfra në përgjithësi; Pensionet e Pleqerise, procedura per aplikimet,ankimet administrative dhe gjykimet ; Divorci dhe pasojat qe rrjedhin prej tij; histori të vërteta.

Numri 2, 2011 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2011; 12 Seminare të zhvilluara në Elbasan, Lezhë, Kavajë, Fier, Peshkopi, Kukës, Tropojë, Krujë, Sarandë e Tiranë, që mbyllën ciklin e Seminareve në të gjithë vendin me punonjësit e zyrave të gjendjeve civile të Republikës së Shqipërisë me synim “Njohja dhe trajnimi i punonjësve të gjendjes civile me përmirësimet e bëra ligjit të gjendjes civile si dhe sqarimin e problematikave të hasura nga këta të fundit gjatë punës së tyre". Artikuj në lidhje me instruktimin dhe procedurën Për Regjistrimin e Fëmijëve të lindur dhe të paregjistruar, fëmijët e lindur ne maternitet, në kushte shtëpie, fëmijët e braktisur e ata të lindur jashtë shtetit; Parimi i Interesit më të lartë të fëmijës në të drejtën familjare; Ankimet kundër vendimeve të komisionit të caktimit të aftësisë për punë (pensionet e invaliditetit);histori të vërteta.

Numri 3, 2011 -  "Zhvillimi i inisiatives se Ohrit per funksionimin e ndihmes juridike falas ne rajon." (Durres: 11,12 Tetor 2011)

Numri 1, 2010 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2010; Kontributi i TLAS per trajnimin e punonjesve te zyrave te gjendjes civile, rekomandimet e studimit te legjislacionit “Per ndihmen ekonomike dhe shoqerore”, histori te verteta te rasteve te suksesshme te trajtuara nga avokatet e TLAS

Numri 2, 2010 përmban artikuj mbi lancimin e projektit te financuar nga Komisionit Europian per rritjen e aksesit ne drejtesi te grupeve ne nevoje, per rolin e TLAS ne zbatimin e denimeve alternative ne institucionet e vuajtjes se denimeve penale ne Shqiperi ; histori të vërteta

Numri 3, 2010 

Numri 1, 2009 përmban artikuj për aktivitetin e TLAS gjatë vitit 2008; deklaratën e rrjetit të OJF-ve për Mbrojtjen e të Drejtave të Pakicave; pavlefshmërinë e aktit administrative; martesa dhe kriteret për lidhjen e saj; procesi i drejtë sipas Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut; histori të vërteta.

Numri 2, 2009 përmban artikuj për raportin e monitorimit për zbatimin e ligjit për Gjendjen Civile; trajtimi me strehim i të pastrehëve; histori të vërteta

Numri 3, 2009 përmban artikuj për përdorimin e fondeve të FOndacionit Vodafone Albania në ndihmë të të varfërve; TLAS në procesin e ndryshimit të legjislacionit të ndihmës ekonomike; të drejtat e të paraburgosurve dhe mbrojtja ne tyre në gjykatë; zgjidhja e marteës në rastet e ndërprerjes së bashkëjetesës; histori të vërtetat, etj.

Numri 1, 2008 përmban projekt-ligjin “Për Ndihmën Juridike”; të drejtën për informim të individëve; rëndësinë e regjistrimit të fëmijëve në gjendjen civile; kujdestaria e posaçme mbi fëmijët; vërtetimi i faktit të viteve të punës për efekt pensioni, etj.

Numri 2, 2008 përmban artikuj mbi ndërhyrjen e TLAS në ndihmë të viktimave të tragjedisë së Gërdecit; raporti i monitorimit mbi nivelin e kënaqësisë së publikut për shërbimet e ofruara nga gjykatat; dokumentacioni dhe procedurat për përfitimin e statusit të të pastrehit; padia civile në procesin penal; detyrimi ushqimor për fëmijët e lindur jashtë martese; si dhe disa histori të vërteta.

Numri 3, 2008 përmban artikuj mbi 10 vjetorin e Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare; aktin administrativ dhe vecoritë e tij;
Programet e qeverisë Shqiptare në luftën kundër varfërisë;të dhënat e gjendjes civile dhe kur mund të ndryshohen ato; përvoja e trainimit në Institutin Benchmark, San Francisco, Kaliforni si dhe histori
të vërteta

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë,TLAS, gjate vitit 2019, ka qënëdhe vazhdon të jetë një ndër aktorëtv më aktiv në procesin e përmirësimit të sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Dihet tashmë që Reforma ne Drejtësi ka hyrë në pjesën më të vështirë dhe të rëndësishme si edhe është shoqëruar me ndryshime pozitive dhe negative, me impakt të drejtpërdrejtë në funksionimin apo mos funksionimin e sistemit gjyqësor dhe atij të drejtësisë në përgjithësi. Ndihet që besimi i qytetarëve për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe performancen e aktorëve të tij institucionalë po shoqërohet ende me nje ndjenjë mosbesimi dhe pesimizmi. Duhet theksuar që edhe gjatë 2019 mosfunksionimi i zbatimit të ligjit të ndihmës juridike ka cënuar dhe ndikuar në aksesin në drejtësi të qytetarëve. Prandaj dhe shërbimet ligjore falas të ofruara nga organizata të specializuara për këtë qëllim, mbeten pjesë shumë e rëndësishme e këtij sistemi; janë ato që plotësojnë boshllëkun e pambuluar nga ndihma juridike shtetërore dhe që garantojnë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individëve në nevojë.

Numri 2, 2008 përmban artikuj mbi ndërhyrjen e TLAS në ndihmë të viktimave të tragjedisë së Gërdecit; raporti i monitorimit mbi nivelin e kënaqësisë së publikut për shërbimet e ofruara nga gjykatat; dokumentacioni dhe procedurat për përfitimin e statusit të të pastrehit; padia civile në procesin penal; detyrimi ushqimor për fëmijët e lindur jashtë martese; si dhe disa histori të vërteta.

Numri 3, 2008 përmban artikuj mbi 10 vjetorin e Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare; aktin administrativ dhe vecoritë e tij;
Programet e qeverisë Shqiptare në luftën kundër varfërisë;të dhënat e gjendjes civile dhe kur mund të ndryshohen ato; përvoja e trainimit në Institutin Benchmark, San Francisco, Kaliforni si dhe histori
të vërteta