Stafi i TLAS

Znj. Rajmonda Bozo
Drejtore Ekzekutive e TLAS

Diplomuar për Matematikë në vitin 1971, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
Diplomë Pasuniversitare në Filozofi dhe Shkenca Sociale. Doktoraturë për Shkenca, në vitin 1990.

Znj. Anisa Metalla
Avokate

Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2009.
Master në Shkenca Juridike Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Znj. Mersida Male
Keshilltare Programi

Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2010. 

Denada Selimi
Avokate

Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.
Master në Shkenca Juridike Penale në Fakultetin Universiteti i Tiranës.
Diplomuar në Shkenca Politike në Universitetin e Konkordia, Montreal, Kanada.

Borana Resulaj
Financiere

Bachelor në Financë, Fakulteti I Ekonomisë, Universiteti I Tiranës ( 2010-2013). Master Shkencor, Kontabilitet dhe Auditim, Fakulteti I Ekonomisë, Universiteti I Tiranës ( 2013 – 2015 ).
Master in EU studies, Centre Internationale de Formatione Europeene 2015 - ne vazhdim.

Margarita Begaj
Këshilltare paraligjore

Diplomuar ne Fakujtetin e Drejtesise ne Universitetin e Tiranes.

Vilma Gjeci
Këshilltare paraligjore

Diplomuar në Fakultetin e  Shkencave Shoqërore, Bachelor 2009-2012 për ‘’Psikologji Të Pergjithshme’’në Albanian University.
Master Shkencor  Psikologji ligjore 2012-2014.

Punonjës të TLAS në vite

 1. Rozeta Shembilku (1999 - 2000) – Drejtore e Projektit;
  Ideoi, filloi dhe realizoi Projektin “Shërbimi Ligjore Falas Tiranë të Cfado Albania, për t’i ofruar shërbim ligjor falas njerëzve në nevojë. Suksesi i TLAS në vitet e veprimtarisë së tij, provoi se misioni, objektivat, grupet e synuara dhe lloni i çësthjeve vazhdoi të ishin konkrete dhe të prekshme.
 2. Ardjana Kalo (2000 - 2004) - Drejtore e Projektit;
  Drejtoi dhe administroi TLAS gjatë 4 viteve me përgjegjësi dhe efikasitet. Gjatë këtyre 4 viteve shërbimi u njoh si zyra “me dyer të hapura” për të gjithë njerëzit në nevojë. Numri i klientëve dhe cilësia e shërbimit u rrit ndjeshëm gjatë drejtimit të Znj. Kalo.
 3. Migen Elmazaj - Administratore/Menaxhere Finance 2002-2014
 4. Adrian Shega - Avokat 2007-2014
 5. Kostandin Kazanxhi (2000 - 2004) - Avokat
 6. Vangjel Kosta 2001-2010 Avokat
 7. Elton Lula (2000 - 2010) - Avokat;Drejtues Projekti
 8. Naureda Llagami (2001-2010)- Avokate
 9. Elvira Dervishi (2005 - 2012) - Keshilltare
 10. Adnan Hoxha (2010 - 2012) - Avokat
 11. Neritana Begaj (2000 - 2002) – Punonjëse e Financës dhe Administratës 
 12.  Bilal Kola (1999 - 0200) - Avokat
 13. Maksim Qoku (1999 - 1999) - Avokat
 14. Margarita Kola (1999-2000) – Punonjëse e Financës dhe Administratës
 15. Sotir Prifti (1999 - 2000) - Avokat