Studime

Manual i përdorimit për Përcaktimin e Statusit të Refugjatit
Raport mbi Monitorimin e Funksionimit të Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijës në Njësitë Administrative të Tiranës
KOMENTARI PER NDIHMEN JURIDIKE_ 2020-1
Protokoll Mjekësor për Vlerësimin e Fëmijëve Interseks
Udhëzues për regjistrimin e lindjes
MONITORIMI I PROCESEVE PENALE - MANUAL PER GAZETARET
Vleresimi i Nevojave Ligjore ne Shqiperi
Pashtetesia, Diskriminimi dhe Margjinalizimi i Romeve ne Shqiperi
Hartezimi i Popullsise ne Rrezik Pashtetesie ne Shqiperi
Ligji per ndihmen juridike
Raporti vjetor 2008
Raport Vleresimi
Monitorimi i çështjeve të kujdestarisë, kujdestarië alternative dhe përgjegjësisë prindërore
Albumi 1999 - 2009
Raporti vjetor 2009
Udhezues per lindje
Aktet Ligjore
Raport Vjetor 2010
Raport Vjetor 2011
Statistika 2011
Roma Statistika 2011
Raporti: MBI NDIHMËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Mbështetur nga UNICEF nën Programin e Reformës së Shërbimeve Sociale financuar nga SDC, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Asnjë fëmijë i Europës nuk duhet të jetë pa shtetësi
Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të të akuzuarve në Shqipëri

TLAS sjell të përshtatur në gjuhën shqipe manualin “Si t’i mbështesni fëmijët tuaj interseks”, një manual i përgatitur nga IGLYO, OII Europe dhe EPA.

A është djalë apo vajzë? Kjo është pyetja që shtrohet në të gjithë botën kur dikush lind. Shumë prindër do t'i përgjigjen kësaj pyetjeje pa u menduar shumë. Por për një numër të konsiderueshëm përgjigja do të jetë më komplekse. Manuali synon t’i vijë në ndihmë prindërve, familjeve, vetë personave interseks por edhe personelit shëndetësor apo personave mbështetës.

Manuale: