NJOFTIM PËR THIRRJE PËR PROPOZIME

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë dhe Qendra Evropiane kanë nisur zbatimin e programit “Për kontributin në përmirësimin e standardeve të të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë sistemit penitensiar në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian per periudhen 3 shkurt 2020– 31 gusht 2022.

Objektivi kryesor i këtij programi, pjesë e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR/CBSS) 2018-2019 është: 

Promovimi i respektimit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut ndaj personave në konflikt me ligjin në Shqipëri përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile. 

Grupet e synuara të këtij programi janë: autoritetet e pushtetit qendror dhe vendor; sistemi penitensiar dhe Shërbimi i Provës; organizatat e shoqërisë civile, grupet profesioniste dhe ato me bazë komunitare të angazhuara për mbrojtjen e të drejtave themelore të personave të privuar nga liria; institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut; aktivistë dhe publiku i gjerë. 

Kjo thirrje për propozime, hapur prej datës 1 qershor - 29 qershor 2020, bëhet në kuadër të Skemës së Mbështetjes me Grante, pjesë e Projektit  në mbështetje inisiativave të të drejtave të njeriut dhe fuqizimit të rolit të aktorëve të shoqërisë civile në promovimin e një sistemit penitensiar funksional, në mbrojtje të personave që iu privohet liria dhe të tjerëve në prag lirimi, në përmbushje të standardeve dhe parimeve të njohura Evropiane dhe ndërkombëtare.

Buxheti i kërkuar për propozime duhet të jetë deri në maksimumi 20.000 Euro dhe në këtë faze do të mbështeten deri në tre grante. 

Afati i dorëzimit të propozimeve është 29 Qershor, 2020 ora 16:00. 

Rregullat për përzgjedhjen dhe zbatimin e skemës së granteve të mesme gjenden të përshkruara në Udhëzuesin për Thirrje për Propozime bashkengjitur ketij njoftimi. 

Aplikimet duhet të dorëzohen në dy forma:

- Me Email në: [email protected].

- Në zarf të mbyllur me postë të regjistruar ose me dorë në adresën e mëposhtme:  

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) 

Bulevardi "Bajram Curri", Pallatet Agimi, Shk.18, Ap.322,

Tirana, Albania

Aplikimet e dërguara me çdo mjet tjetër (psh me faks ose vetëm me E-mail) dhe të dërguara në adresë tjetër nuk do të pranohen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirana Legal Aid Society (TLAS) and European Centre Foundation are implementing the Project “Contributing in the Amelioration of Human Rights Standards in and out the Penitentiary System in Albania”, financed by the European Union for the period 3rd February 2020 to 31st August 2022.

The overall objective of this EU project funded under the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR/CBSS) 2018-2019 Schemes (CBSS) is: 

To promote respect for human rights and fundamental freedoms for persons in conflict with law in Albania through an active involvement of the civil society actors.

The target groups of the project are: Central and Local governmental authorities; Prisons and Probation Service; Civil Society Organizations, professional and community based groups that have and/or are currently working on basic rights of persons deprived of their liberties; National human rights institutions; activists as well as citizens' initiatives and the general public. 

The current Call for Proposals, effective as of 01 June - 29 June 2020, is for the Sub Granting Scheme Support (SGSS) that is one of main components of the Project which aims to support different human rights based initiatives and to strengthen the role of civil actors in promoting a functional penitentiary system of protection and prevention for persons deprived of their liberties and upon release, in full compliance with European standards and recognised international principles.

The budget for project proposals should not exceed 20.000 Euro and at this stage up to 3 grants will be allocated. 

The deadline for the submission of applications is 29 June 2020 at 16:00. 

Applications, both printed and electronic version, must be submitted:

- By email: [email protected];

- In a sealed envelope by registered mail, private courier service or by hand-delivery (a signed and dated certificate of receipt will be given to the deliverer) to the address below: 

Tirana Legal Aid Society (TLAS)

Bulevardi "Bajram Curri", Pallatet Agimi, Shk.18, Ap.322,

Tirana, Albania

The rules applicable for the selection and implementation of the projects to be financed are those described in the Guidelines of this Call for Proposals, attached to this notification. 

Applications sent by any other means (example: fax or e-mail only) and/or sent to another address will not be accepted.