NJOFTIM PËR THIRRJE PËR PROPOZIME

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë dhe Qendra Evropiane kanë nisur zbatimin e programit  “Për kontributin në përmirësimin e standardeve të të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë sistemit penitensiar në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian per periudhen 3 shkurt 2020– 31 gusht 2022.

Objektivi kryesor i këtij programi, pjesë e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR/CBSS) 2018-2019 është:

Promovimi i respektimit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut ndaj personave në konflikt me ligjin në Shqipëri përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile.

Grupet e synuara të këtij programi janë: autoritetet e pushtetit qendror dhe vendor; sistemi penitensiar dhe Shërbimi i Provës; organizatat e shoqërisë civile, grupet profesioniste dhe ato me bazë komunitare të angazhuara për mbrojtjen e të drejtave themelore të personave të privuar nga liria; institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut; aktivistë dhe publiku i gjerë.

Kjo thirrje për propozime, hapur prej datës 02 - 27 nëntor 2020, bëhet në kuadër të Skemës së Mbështetjes me Grante, pjesë e Projektit  në mbështetje iniciativave të të drejtave të njeriut dhe fuqizimit të rolit të aktorëve të shoqërisë civile në promovimin e një sistemit penitensiar funksional, në mbrojtje të personave që iu privohet liria dhe të tjerëve në prag lirimi, në përmbushje të standardeve dhe parimeve të njohura Evropiane dhe ndërkombëtare.

Buxheti i kërkuar për çdo propozim duhet të jetë ndërmjet shumave minimale dhe maksimale si më poshte:

Grantet e vogla:                    10,000.00 - 15,000.00         Euro   (deri në 4 grante);

Afati i dorëzimit të propozimeve është 27 Nëntor, 2020 ora 16:00.

Rregullat për përzgjedhjen dhe zbatimin e skemës së granteve të mesme gjenden të përshkruara në Udhëzuesin për Thirrje për Propozime, bashkëngjitur këtij njoftimi.

Një sesion informues do mbahet online në platformën Zoom në datë 6 Nëntor 2020, në orën 12.00. Ju mund te regjistroheni për të marrë pjesë në këtë takim në këtë link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesC5_X9vq7v3n6lqlPxCw1WYcPQiENGlHf0X0R7wobsI_vqQ/viewform?usp=sf_link 

Aplikimet duhet të dorëzohen në dy forma: me Email: [email protected] dhe në zarf të mbyllur me postë të regjistruar ose me dorë në adresën e mëposhtme: 

Bulevardi "Bajram Curri", Pallatet Agimi,

Shk.18, Ap.322,

Tirana, Albania

Aplikimet e dërguara me çdo mjet tjetër (psh me faks ose vetëm me E-mail) dhe të dërguara në adresë tjetër nuk do të pranohen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirana Legal Aid Services and European Centre Foundation  are implementing the Project “Contributing in the Amelioration of Human Rights Standards in and out the Penitentiary System in Albania””, financed by European Union for the period 3rd February 2020 to 31st August 2022.

The overall objective of this EU project funded under the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR/CBSS) 2018-2019 Schemes (CBSS) is:

To promote respect for human rights and fundamental freedoms for persons in conflict with law in Albania through an active involvement of the civil society actors.

The target groups of the project are: Central and Local governmental authorities; Prisons and Probation Service; Civil Society Organizations, professional and community based groups that have and/or are currently working on basic rights of persons deprived of their liberties; National human rights institutions; activists as well as citizens' initiatives and the general public.

The current Call for Proposals, effective as of 02 – 27 November 2020, is for the Sub Granting Scheme Support (SGSS) that is one of main components of the Project which aims to support different human rights based initiatives and to strengthen the role of civil actors in promoting a functional penitentiary system of protection and prevention for persons deprived of their liberties and upon release, in full compliance with European standards and recognised international principles.

The total project budget for any grant requested under this Call for Proposals must fall between the following minimum and maximum amounts:

Small sub-grants:                    EUR 10,000.00 - 15,000.00                            (up to   4 grants);

The deadline for the submission of applications is 27 November, 2020 at 16:00.

Applications, both printed and electronic version, must be submitted by email: [email protected] and, in a sealed envelope by registered mail, private courier service or by hand-delivery (a signed and dated certificate of receipt will be given to the deliverer) to the address below:

Bulevardi "Bajram Curri", Pallatet Agimi,

Shk.18, Ap.322,

Tirana, Albania

The rules applicable for the selection and implementation of the projects to be financed are those described in the Guidelines of this Call for Proposals, attached to this announcement.

An information session will be held online via Zoom on November 6th, 2020 at 12.00 hours. You can attend the meeting by registering at this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesC5_X9vq7v3n6lqlPxCw1WYcPQiENGlHf0X0R7wobsI_vqQ/viewform?usp=sf_link 

Any error and major inconsistency related to the application instruction and the documents required may lead to the rejection of the application.